• English (United Kingdom)
 • Greek
 • Spanish
 • French
 • German
 • Norsk
 • Polish

logo4

 • Agios Markos
  Agios Markos The Church of Agios Markos
 • Panagia Erithiani by Night
  Panagia Erithiani by Night The Churches under Fire
 • Vrontados
  Vrontados The City of Vrontados
 • Panagia Erithiani
  Panagia Erithiani The Church Of Panagia Erithiani
 • Rocketwar By Night
  Rocketwar By Night The Fight In The Holy Night

Witaj na Rocketwar.com!

home

Witamy na stronie Bitwy Rakiet, która zosta?a stworzona, aby pokaza? wam coroczne widowisko, które odbywa si? na wyspie Chios, Grecja.

Witryna ta zosta?a stworzona specjalnie po to, aby udokumentowa? to wyj?tkowe wydarzenie, w którym ponad 60 tysi?cy rakiet jest odpalanych z dwóch przeciwnych obozów rywalizuj?cych ze sob? ko?cio?ów parafialnych pod wezwaniem ?w. Marka i Matki Bo?ej Erithiani.

Czytaj wi?cej

 

W trakcie wojny rakiet weszli??my do budynku na wzgórzu, sk?d mieli??my wspania?y widok na dolin?: byli??my w stanie widzie?? oba ko??cioly i prawie wszystkie cienie wyrzutni rakiet.

Kilka minut pó?niej, grupa Greków do??czy?a do nas i jeden z nich zapyta? komu kibicujemy: pó?nocnej stronie czy po?udniowej.
Wyja??ni? nam, ?e tradycja polega na tym, aby wspiera? tylko jedn? dru?yn?. Nikt nie mo?e pozosta? neutralny.
Ten Grek ze swoimi przyjació?mi wspiera? po?udnie (tzn. dru?yn?, strzelaj?cych w ko??ció?  ?wi?tego Marka), dlatego zdecydowali??my si?, aby rownie? wspiera? ten ko??ció?, przynajmniej przez kilka minut. Zastanawiali??my si?, czemu akurat Grecy, których spotkali??my nie s? na dole i nie uczestnicz? w tak wa?nym dla nich wydarzeniu, a oni stwierdzili, ?e to wymaga za du?o czasu, energii i pieni?dzy.

Przyk?adem mo?e by? jego kuzyn, który przygotowywa? si? do walki rakiet od listopada i wyda? wszystkie swoje oszcz?dno??ci, aby kupi? rakiety.  Powiedzial nam równie?, ?e po raz pierwszy widzia? tak du?o widzów we Vrontados. Pochodzi z Chios i mimo, ?e pracuje w Atenach, przyje?d?a ka?dego roku na to wydarzenie. Jeszcze kilka lat temu, tylko ludno??? Chios uczestniczy?a w tym wydarzeniu. Obecnie ludzie z ca?ej Grecji, a nawet z ca?ego ??wiata przyje?d?aj?, aby zobaczy? bitw? rakiet.

Rzeczywi??cie, wojna na fajerwerki jest jedn? z ciekawszych tradycji, która przyci?ga wielu gapiów, pragn?cych pozna? jej prawdziwe znaczenie. Zapyta?am tego Greka, czy ko??cio?y s? remontowane ka?dego roku i czy domownicy z pobliskich domów nie s? ??li. Odpowiedzia?, ?e mieszka?cy s? dumni z tej tradycji i nie maj? zamiaru przesta? jej kontynuowa?. Je??eli którykolwiek z domów jest zniszczony podczas bitwy rakiet, ko??ció? ofiarowywuje niewielk? kwot? pieni?dzy na pokrycie szkód. Przez kolejne kilka tygodni po wydarzeniu mieszka?cy daj? ofiary na ko??ció?, które s? potem przekazywane na remont uszkodzonych domów.  Mieszka?cy Chios s? bardzo przywi?zani do tej tradycji.

RocketTheme Przyrz?dy do robienia rakiet

Bitwa Rakiet oczami Europy

Mieszka?cy przyznaj?, ?e nie jest to bezpieczna ceremonia, jednak?e ka?dego roku, w Wielk? Sobot? na Greckiej wyspie Chios wybucha wojna pomi?dzy dwoma parafiami. Jest to dziwaczna, ale bardzo zakorzeniona lokalna tradycja. Dwa ko?cio?y w mie?cie Vrontados odpalaj? rakiety i ostrzeliwuj? si? wzajemnie, podczas gdy w ?rodku odprawiane s? msze.

Wi?cej informacji

RocketTheme ?wiat?a

Pó?nocna strona czy po?udniowa?

W trakcie wojny rakiet weszli??my do budynku na wzgórzu, sk?d mieli??my wspania?y widok na dolin?:
byli??my w stanie zobaczy? oba ko??cioly i prawie wszystkie cienie wyrzutni rakiet.

Wi?cej informacji

Przygotowuj?c rakiety

RocketTheme

Rakiety s? w?asnor?cznie robione, gdy? jest to lokalna tradycja

Czytaj wi?cej +

 

Bitwa rakiet za dnia

RocketTheme

Przygotowania na wielkie Wielkanocne wydarzenie rozpocz??y si?

Czytaj wi?cej +

 

... noc?

RocketTheme

Kiedy bitwa si? rozpoczyna, wygl?da to jak ognisty deszcz

Czytaj wi?cej +

 

Po bitwie rakiet

RocketTheme

Po bitwie rakiet, wszystko musi by? wysprz?tane

Czytaj wi?cej +